Diễn Đàn

Phiên bản đầy đủ: Chuỗi nhiệm vụ lấy vũ khí 7x
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Các bạn làm theo thứ tự nhiệm vụ để xuất hiện nhiệm vụ lấy vũ khí 7x Ngọc Lục khóa định.

Chuỗi nhiệm vụ thứ 1:

- Nhiệm vụ 1: Bách Man Thất Bảo
Npc: Huyền Huệ [1559;573] - Map Bách Man Sơn, khu vực Quỷ Trấn

- Nhiệm vụ 2: Kim Tằm Bách Cổ Độc
Npc: Khương Thứ [1772;1043] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

- Nhiệm vụ 3: Hàn Quang Bích Hỏa
Npc: Khương Thứ [1772;1043] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

- Nhiệm vụ 4: Tứ Thượng Vi Pháp Bảo
Npc: Khương Thứ [1772;1043] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

- Nhiệm vụ 5: Bách Quỷ Dạ Hành Đồ
Npc: Lục Mẫn [1781;1046] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

- Nhiệm vụ 6: Thiên Quang Lưu Ly Tháp
Npc: Lục Mẫn [1781;1046] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

- Nhiệm vụ 7: Bách Độc Tru Tiên Kiếm
Npc: Lục Mẫn [1781;1046] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

- Nhiệm vụ 8: Thất Bảo Chi Thủ
Npc: Lục Mẫn [1781;1046] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

- Nhiệm vụ 9: Bí Mật Huyền Tẫn Châu
Npc: Truy Vân Tẩu Bạch Cốc Dật [1410;1346] - Map Tứ Môn Sơn, khu vực Nguyệt Long Thôn

[Hình: F2HEvwq.png]Chuỗi nhiệm vụ thứ 2:


- Nhiệm vụ 1: Úy Trì Hỏa Bị Giam
Npc: Bạch Vân Đại Sư [1401;1353] - Map Tứ Môn Sơn, khu vực Nguyệt Long Thôn

- Nhiệm vụ 2: Bổ Sung Nguyên Khí
Npc: Huyền Huệ [1559;573] - Map Bách Man Sơn, khu vực Quỷ Trấn

- Nhiệm vụ 3: Bất Động Minh Vương Trận
Npc: Huyền Huệ [1559;573] - Map Bách Man Sơn, khu vực Quỷ Trấn

- Nhiệm vụ 4: Thoát Ly Quỷ Trấn
Npc: Úy Trì Hỏa [1727;736] - Map Bách Man Sơn, khu vực Quỷ Trấn

- Nhiệm vụ 5: Phân Hóa Đối Thủ
Npc: Bạch Vân Đại Sư [1401;1353] - Map Tứ Môn Sơn, khu vực Nguyệt Long Thôn

- Nhiệm vụ 6: Ngón Bài Của Tân Thìn Tử
Npc: Khương Thứ [1772;1043] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

- Nhiệm vụ 7: Tượng Nữ Thần Thiên Long
Npc: Khương Thứ [1772;1043] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

- Nhiệm vụ 8: Diệt Mai Lộc Tử
Npc: Khương Thứ [1772;1043] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

[Hình: pBVvtnk.png]
URL's tham khảo