Diễn Đàn

Phiên bản đầy đủ: ĐK Song Hùng Kỳ Hiệp
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Tiêu đề: “Đăng ký sự kiện Song Hùng Kỳ Hiệp”
Tên nhóm:    Hin        -      Máy chủ:  Thiên Long Sơn
Tên nhân vật nhóm trưởng:  Hin                  - Cấp độ: 90 - Môn phái: Bách Hoa
Tên nhân vật thành viên 1:   NeverGiveUp    - Cấp độ: 90 - Môn phái: Thanh Thành
Tiêu đề: “Đăng ký sự kiện Song Hùng Kỳ Hiệp”
Tên nhóm:    Nam       -      Máy chủ:  Thiên Long Sơn
Tên nhân vật nhóm trưởng: NAMMOADIDAPHAT  - Cấp độ: 90 - Môn phái: Thanh Thành
Tên nhân vật thành viên 1:  ThamSanSi​               - Cấp độ: 90 - Môn phái: Nga My
Tiêu đề: “Đăng ký sự kiện Song Hùng Kỳ Hiệp”
Tên nhóm:    v1       -      Máy chủ:  Tiên Kiếm Sơn
Tên nhân vật nhóm trưởng:  Daryl - Cấp độ: 87 - Môn phái: Tiên Cầm
Tên nhân vật thành viên 1:  KingSton     - Cấp độ: 79 - Môn phái: Thanh Thành
Tiêu đề: “Đăng ký sự kiện Song Hùng Kỳ Hiệp”
Tên nhóm:    Hello      -      Máy chủ:  Tiên Kiếm Sơn
Tên nhân vật nhóm trưởng:  Passion​ - Cấp độ: 81 - Môn phái: Nga My
Tên nhân vật thành viên 1:   DưaHành          - Cấp độ: 81 - Môn phái: Tiên Cầm
Tiêu đề: “Đăng ký sự kiện Song Hùng Kỳ Hiệp”
Tên nhóm:Đội Quân Hiến Máu - Máy chủ: Tiên Kiếm Sơn
Tên nhân vật nhóm trưởng: QuạĐen - Cấp độ: 77 - Môn phái: Tiên Cầm
Tên nhân vật thành viên 1: iSound - Cấp độ: 79 - Môn phái: Bách Hoa
Tiêu đề: “Đăng ký sự kiện Song Hùng Kỳ Hiệp”
Tên nhóm:    Nướng        -      Máy chủ:  Thiên Long Sơn
Tên nhân vật nhóm trưởng:  NgủNướng - Cấp độ: 90 - Môn phái: Phật Môn
Tên nhân vật thành viên 1:   Lord_YiLin  - Cấp độ: 90 - Môn phái: Thanh Thành
Tiêu đề: “Đăng ký sự kiện Song Hùng Kỳ Hiệp”
Tên nhóm:Just4Fun - Máy chủ: Tiên Kiếm Sơn
Tên nhân vật nhóm trưởng: FengTimo - Cấp độ: 78 - Môn phái: Nga My
Tên nhân vật thành viên 1: Naan - Cấp độ: 78 - Môn phái: Bách Hoa

 
Trang: 1 2
URL's tham khảo