Diễn Đàn
Chuỗi nhiệm vụ lấy vũ khí 7x - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn (http://forum.tskh2.com)
+-- Diễn đàn: Tam Giới Cáo Thị (/f-tam-gioi-cao-thi-4)
+--- Diễn đàn: Hướng Dẫn Tân Thủ (/f-huong-dan-tan-thu-7)
+--- Chủ đề: Chuỗi nhiệm vụ lấy vũ khí 7x (/t-chuoi-nhiem-vu-lay-vu-khi-7x-462)Chuỗi nhiệm vụ lấy vũ khí 7x - Titans - 27-04-2017 09:43

Các bạn làm theo thứ tự nhiệm vụ để xuất hiện nhiệm vụ lấy vũ khí 7x Ngọc Lục khóa định.

Chuỗi nhiệm vụ thứ 1:

- Nhiệm vụ 1: Bách Man Thất Bảo
Npc: Huyền Huệ [1559;573] - Map Bách Man Sơn, khu vực Quỷ Trấn

- Nhiệm vụ 2: Kim Tằm Bách Cổ Độc
Npc: Khương Thứ [1772;1043] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

- Nhiệm vụ 3: Hàn Quang Bích Hỏa
Npc: Khương Thứ [1772;1043] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

- Nhiệm vụ 4: Tứ Thượng Vi Pháp Bảo
Npc: Khương Thứ [1772;1043] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

- Nhiệm vụ 5: Bách Quỷ Dạ Hành Đồ
Npc: Lục Mẫn [1781;1046] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

- Nhiệm vụ 6: Thiên Quang Lưu Ly Tháp
Npc: Lục Mẫn [1781;1046] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

- Nhiệm vụ 7: Bách Độc Tru Tiên Kiếm
Npc: Lục Mẫn [1781;1046] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

- Nhiệm vụ 8: Thất Bảo Chi Thủ
Npc: Lục Mẫn [1781;1046] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

- Nhiệm vụ 9: Bí Mật Huyền Tẫn Châu
Npc: Truy Vân Tẩu Bạch Cốc Dật [1410;1346] - Map Tứ Môn Sơn, khu vực Nguyệt Long Thôn

[Hình: F2HEvwq.png]Chuỗi nhiệm vụ thứ 2:


- Nhiệm vụ 1: Úy Trì Hỏa Bị Giam
Npc: Bạch Vân Đại Sư [1401;1353] - Map Tứ Môn Sơn, khu vực Nguyệt Long Thôn

- Nhiệm vụ 2: Bổ Sung Nguyên Khí
Npc: Huyền Huệ [1559;573] - Map Bách Man Sơn, khu vực Quỷ Trấn

- Nhiệm vụ 3: Bất Động Minh Vương Trận
Npc: Huyền Huệ [1559;573] - Map Bách Man Sơn, khu vực Quỷ Trấn

- Nhiệm vụ 4: Thoát Ly Quỷ Trấn
Npc: Úy Trì Hỏa [1727;736] - Map Bách Man Sơn, khu vực Quỷ Trấn

- Nhiệm vụ 5: Phân Hóa Đối Thủ
Npc: Bạch Vân Đại Sư [1401;1353] - Map Tứ Môn Sơn, khu vực Nguyệt Long Thôn

- Nhiệm vụ 6: Ngón Bài Của Tân Thìn Tử
Npc: Khương Thứ [1772;1043] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

- Nhiệm vụ 7: Tượng Nữ Thần Thiên Long
Npc: Khương Thứ [1772;1043] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

- Nhiệm vụ 8: Diệt Mai Lộc Tử
Npc: Khương Thứ [1772;1043] - Map Bách Man Sơn, khu vực Bách Man Sơn

[Hình: pBVvtnk.png]