Dưới đây bạn có thể tạo ra các liên kết cụ thể để cung cấp các nguồn cấp dữ liệu RSS. Liên kết có thể được tạo ra cho tất cả các diễn đàn, mỗi diễn đàn, hoặc cho một số diễn đàn. Sau đó, bạn sẽ được trình bày với một liên kết mà bạn có thể sao chép vào một trình đọc RSS chẳng hạn nhưSharpReader. RSS là gì?

Cung cấp bài viết cuối
Diễn đàn để lấy bài viết cuối:
Xim hãy chọn một diễn đàn từ bên phải. sử dụng phím CTRL để chọn nhiều diễn đàn.
Phiên bản nguồn cấp dữ liệu:
Xin vui lòng lựa chọn phiên bản của các nguồn cấp dữ liệu mà bạn muốn tạo ra.
 RSS 2.00 (Default)
 Atom 1.0
Giới hạn:
Số chủ đề để tải về cùng một lúc. Không nên để được vượt quá 50.
chủ đề tại một thời điểm